Aan de gelovigen van de parochie Sagrado Corazón de Jesús van Ypacaraí (Paraguay)

 

Mijn beste vrienden,

Dr. Guillermo Sequera, directeur-generaal van de Geneeskundige Preventie, spoort al sinds lange tijd de burgers aan de waakzaamheid niet te laten verslappen en te volharden in de gezondheidsmaatregelen, daarbij het belang onderstrepend van het handen wassen, van het gebruik van het masker en van het fysiek en sociaal afstand houden om iedere massabesmetting te verhinderen.Homilia 30 22 08 2020 2

In heel de wereld komen, deze lange quarantaine moe, groepen op van mensen die het bestaan van COVID-19 negeren en zeggen dat alles een politiek spel is van degenen die mensen monddood en een einde aan de burgerlijke vrijheden willen maken.

Op dit punt van vrijheid moeten wij heldere ideeën hebben ten overstaan van wie in naam van een vermeende vrijheid het leven van anderen in gevaar brengt.

Ik ben, en ik herhaal het nogmaals, geen longarts, noch een specialist in infectieziekten en evenmin een epidemioloog.

Als burger en als christen wil ik dat mijn vrijheid wordt gerespecteerd en ik moet derhalve de professionele vrijheid en competentie van anderen weten te respecteren.

Wij gelovigen weten dat vrijheid “de door God aan de mens geschonken macht is om te handelen of niet te handelen, om dit of dat te doen, om uit zichzelf weloverwogen daden te stellen” (Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk, 363).

Vrijheid is derhalve vermogen om te kiezen. Hierop is nu juist het kenmerk van menselijke daden gebaseerd.

Toen paus Benedictus XVI in een penitentiaire inrichting voor minderjarigen sprak, zei hij dat

“de mens een vrije persoon is. Wij moeten begrijpen wat vrijheid is en wat alleen maar de schijn van vrijheid is. Vrijheid is, zo zouden wij kunnen zeggen, een springplank om in de oneindige zee van goddelijke goedheid te duiken, maar het kan ook een helling zijn waarop wij naar de afgrond van de zonde en het kwaad glijden en zo ook de vrijheid en de menselijke waardigheid verliezen”.

Vrijheid brengt ons ertoe verantwoordelijkheid op ons te nemen: zij bestaat precies uit de ontdekking van een “ik” dat zich nietHomilia 30 22 08 2020 3 verschuilt achter anderen: ouders, vrienden, de groep, maar dat zich manifesteert als vrije en bewuste persoon. Het “ik” wijst op het buiten de anonimiteit treden, de bevestiging van de persoon die niet een nummer is onder velen, een stuk vlees onder zoveel anderen.

Nu is het belangrijk eraan te herinneren en te stellen dat

“de mens”, zoals Benedictus XVI verklaart, “een natuur bezit die hij moet respecteren en niet naar behoeven kan manipuleren. De mens is niet alleen een vrijheid die zichzelf schept. De mens schept zichzelf niet. Hij is geest en wil, maar ook natuur, en zijn wil is juist, wanneer hij de natuur respecteert, ernaar luistert, en wanneer hij zichzelf accepteert om wat hij is, en toegeeft dat hij zichzelf niet heeft geschapen. Juist zo en alleen zo komt de ware menselijke vrijheid tot stand”.

Authentieke vrijheid manifesteert zich niet in het doen van hetgeen wij leuk vinden, wanneer en hoe leuk wij het vinden, maar in het respect voor de natuur. Wij ontdekken deze natuur door onze intelligentie te ontwikkelen en deze te voegen bij het werken voor de vooruitgang van de intelligentie van heel de mensheid.

Hierbij moeten wij nederig zijn door te luisteren en in de leer te gaan bij de eeuwenoude school van het wetenschappelijke werk en van de ervaring van heel de mensheid.

Ongetwijfeld bestaat er in Paraguay, evenals in andere landen, een endemisch probleem van corruptie, wanbeheer en gebrek aan politieke visie op de lange termijn, maar dat geeft ons niet de bevoegdheid om het bestaan van COVID-19 te negeren.

Daarom is iemand die weigert te gehoorzamen aan de gezondheidsmaatregelen van de regering in naam van de eigen vrijheid, of, nog erger, zegt dat COVID-19 niet bestaat, eenvoudigweg een imbeciel.

Het woord imbeciel komt van het Latijnse imbecillis. Het is samengesteld uit een in privans (= zonder) en bacillum, verkleinwoord van baculum (= stok). Wijsheid werd in verband gebracht met ouderdom en tegelijkertijd werd zij voorgesteld als een oudere heer die steunt op een stok. Daarom was wie geen wijsheid bezat, degene die geen stok had.Homilia 30 22 08 2020 4

Een imbeciel is iemand die geen enkele steun heeft. Hij stelt een proef niet tegenover een andere proef, een wetenschappelijke studie niet tegenover een andere wetenschappelijke studie.

Een imbeciel spreekt niet, maar maakt alleen maar geluid zonder logische inhoud.

Ik zou op mijn leeftijd heel graag zeggen: “COVID-19 bestaat niet. Er bestaat alleen maar een internationale samenzwering die onze vrijheid probeert te beperken”.

Ik zou het heel graag willen zeggen. Maar ik kan niet spreken als een imbeciel: ik kan mijn intelligentie niet doden en de grote wetenschappelijke ervaring van de mensheid afwijzen.

Ik ben vooral trots erop christen genoemd te worden, de grote Bijbelse joods-christelijke traditie als steunpunt, als mijn stok te hebben.

Ik kan niet praten als een imbeciel en ook niet als een onverantwoordelijk iemand.

In het verhaal van Genesis, manifesteert de zonde van Kaïn zich met een antwoord van een onverantwoordelijk iemand. Kaïn geeft aan God, die vraagt waar zijn broer Abel is, het klassieke antwoord “ik weet het niet”, en dit is niets anders dan de vertaling van een verklaring van onverantwoordelijkheid.

De Heer zei tegen Kaïn: “Waar is uw broer?”. Hij antwoordde: “Ik weet het niet. Moet ik dan op mijn broer passen?” (Gen. 4, 9).

Gerhard von Rad, een groot exegeet van het Oude-Testament, merkt wat dit betreft op dat God de mens niet vraagt: “Waar ben je?”, maar “Waar is je broer?” als om te onderstrepen dat verantwoordelijkheid ten overstaan van God verantwoordelijkheid jegens een broeder en zuster is. Kaïn doet dit met een brutale smakeloze humor om deze zeer ernstige vraag van zich af te schudden, die ook een genade was die het hem mogelijk gemaakt zou hebben te antwoorden met de waarheid te bekennen.

Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan dat

“zoals God de mensen niet heeft geschapen om afzonderlijk te leven, maar om een sociale eenheid te vormen, het Hem zo behaagd heeft de mensen geenszins afzonderlijk, zonder enig onderling verband, te heiligen en te redden, maar hen tot een volk te verenigen” (Gaudium et spes, 32).

Dat betekent dat ik in mijn vrijheid niet alleen verantwoordelijk ben voor mijn gezondheid, maar voor de gezondheid van heel mijn wijk, mijn stad, mijn land, de hele wereld.

Daarom kan ik naar believen niet doen wat ik wil, als ik de gezondheid van anderen in gevaar breng.

Wie dat doet en daarbij de eigen gezondheid en die van anderen op het spel zet, is, vanuit menselijk standpunt bezien, een imbeciel volgens de etymologie van het woord, en, vanuit christelijk standpunt bezien, een zondaar.

Laten wij, opdat de Heer ons verstand verlicht en ons hart zuivert, om de overvloed van zijn zegen vragen, die een zegen is voor het leven en niet voor de dood.

En moge de zegen van de almachtige God,

Vader en Zoon en Heilige Geest,

Over u neerdalen en altijd bij u blijven.

Amen.

 

Emilio firmaDon Emilio Grasso

 

(Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers)

 

 

17/09/2020