Aan de gelovigen van de parochie Sagrado Corazón de Jesús van Ypacaraí (Paraguay)

 

Mijn beste vrienden,

In de tweede lezing van de liturgie van zondag 30 augustus lezen wij dat de heilige Paulus in zijn Brief aan de Romeinen ons met deze woorden aanspoort:

“Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt” (Rom. 12, 2).

Om deze aansporing van de apostel Paulus in haar authentieke betekenis te begrijpen moeten wij tot de kern van de Bijbel doordringen.

De wereld werd geschapen in Christus en was dus goed. Vanaf Adam heeft zij zich met de zonde steeds meer van God verwijderd, zodat “wereld” terecht de betekenis kreeg van “vijandschap met God” en “tot ondergang gedoemd zijn”. Toppunt van haar boosaardigheid was de kruisiging van haar Heer. Christus kwam in deze wereld om als haar licht haar te redden. Maar gegeven dat dit met zich meebracht dat aan de wereld haar ware gezicht, dat is de duisternis, werd getoond, en de wereld dit niet kon verdragen, wees zij haar Heiland af en veroordeelde zo zichzelf. De wereld leek de barmhartige wijsheid van God dwaasheid; maar voor hen die in Jezus hun heil vonden, is het kruis de grootste ontdekking van de liefde van God. Daarom leven de leerlingen van Jezus in deze wereld, maar leven niet van deze wereld, juist omdat zij nu al deel uitmaken van de “hemelse wereld” en niet leven op de wijze van deze wereld.

In deze dagen hebben wij in de wereld van ons Paraguay berichten gelezen over gebeurtenissen die een grote droefheid veroorzaken.

Vanaf mijn eerste homilie in de tijd van het coronavirus heb ik krachtig de maatregelen van de regering verdedigd en u uitgenodigd evenzo te doen door middel van een nauwkeurig in acht nemen van haar verordeningen. En ik blijf dat doen.

Maar ik kan niet zwijgen, wanneer ik lees dat dezezelfde maatregelen niet worden nagevolgd door enkele mensen die ze in acht zouden moeten nemen, niet alleen om als openbaar gezag een goed voorbeeld te geven aan alle burgers, maar ook omdat zij burgers zijn als anderen, burgers van de Republiek Paraguay, waarvan de grondwet plechtig in artikel 47 §2 de gelijkheid van al de inwoners van de Republiek tegenover de wet verklaart.

Daartoe bestaat er een rechterlijke macht, die in een democratische staat onafhankelijk moet zijn van de andere machten, zoals artikel 248 van onze grondwet verklaart.

Natuurlijk hebben de processen plaats met alle garanties van de wet en “is bij een strafproces of in ieder ander proces waaruitHomilia 31 28 08 2020 3 een straf of sanctie kan voortkomen, iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is”, zoals onze grondwet verklaart bij artikel 17 § 1.

Daarom geeft zich publiekelijk denigrerend uitlaten geen enkele garantie en leidt tot straatprocessen, die onderworpen zijn aan verschillende vormen van macht: uiteindelijk wint wie de grootste mond heeft door de publieke opinie te manipuleren, en juridisch geen gelijk heeft.

Daarom, en ik herhaal het nog eens, het komt mij niet toe een oordeel te geven.

Als ik spreek, is het omdat het triest is het te zien dat men nutteloos te koop loopt met rijkdom en macht.

Dit is een belediging van degenen die lijden door gebrek aan werk en medische bijstand. En men kan niet altijd bezig blijven met verschillende markten en loterijen om het noodzakelijke minimum bijeen te brengen dat nuttig is om iedere ziekte te behandelen. En dan hebben wij het nog niet over de lange wachttijden voor een klinisch onderzoek.

Let op! Als men bij het gebruik of misbruik van macht of het nutteloos en zinloos te koop lopen met rijkdom een grens overschrijdt, veroorzaakt men een niet te genezen breuk in de maatschappelijke context en de nationale eenheid.

Hierna zal het geen nut hebben te spreken over het Paraguyaanse gezin en te denken dat het volk zo mankeert aan waardigheid dat alles met twee bier en een stuk geroosterd vlees weer wordt zoals vroeger.

Deze pandemie brengt de vruchten aan het licht van decennia politiek van cliëntelisme en het gebrek aan politieke visie op de lange termijn.

Er zal niet veel nodig voor zijn dat, zoals Hans Christian Andersen zegt, een kind de klucht ontmaskert en verbaasd en nadrukkelijk roept: “De koning is naakt!”.

Dit kind schreeuwt tegen die grote organisatie van cliëntelisme die allen zien en toch accepteren, omdat afhankelijkheid gHomilia 31 28 08 2020 2emakkelijker is en minder kost dan verantwoordelijkheid.

Alleen wie niet weet door te dringen in de complexe mechanismen van de staatsmachine, denkt dat het probleem wordt opgelost met de vervanging van een minister.

Het probleem betreft in wezen de wortels zelf van ons bestaan en van onze maatschappelijke samenleving, wat wij het probleem van de zin van het leven noemen.

Laten wij daarom, als wij niet in een vicieuze cirkel terecht willen komen, terugkeren tot de woorden van de heilige Paulus tot de Romeinen: “Stemt uw gedrag niet af op deze wereld”.

Laten wij aan iedere burger de taak om zijn eigen werk te doen.

Nieuwe politieke evenwichten vinden met min of meer “gattopardische” operaties is iets dat mij niet toekomt.

En het behoort ook niet tot mijn competentie tussen beide te komen op het terrein van justitioneel onderzoek.

Mij komt het alleen maar toe te evangeliseren.

Ik sluit af met de woorden van de heilige Paulus VI in zin apostolische exhortatie Evangelii nuntiandi, die door paus Franciscus wordt gedefinieerd als een ware “postconciliaire magna carta van de missionaire inzet”.

“De Kerk – zo schrijft de heilige Paulus VI – evangeliseert, wanneer zij op grond van de enige goddelijke kracht van de boodschap die zij verkondigt, het persoonlijke en tegelijk collectieve geweten van de mensen, de activiteiten waarbij zij betrokken zijn, het leven en de concrete context die hun eigen zijn, tracht te bekeren. Voor de Kerk gaat het erom door middel van de kracht van het evangelie in de beoordelingscriteria, de bepalende waarden, de punten van belangstelling, de lijnen van het denken, de inspiratiebronnen en de modellen van het leven van de mensheid die in strijd zijn met het Woord van God en met het heilsplan, door te dringen en hierin als het ware een omwenteling te bewerkstelligen” (nrs. 18-19).

En moge de zegen van de almachtige God,

Vader en Zoon en Heilige Geest,

Over u neerdalen en altijd bij u blijven.

Amen.

 

Emilio firma

Don Emilio Grasso

 

(Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers)

 

 

10/10/2020