De Grieken noemden het onderscheiden van wat waardevol is en wat het niet meer is of nooit is geweest, krísis om een stap voorwaarts te kunnen zetten, een keuze te maken.

Voor de mens is het noodzakelijk zijn leven te herzien. Daar hij met de rede is begiftigd, kan hij afwijzen wat niet meer van nut is voor zijn Boek Van offer naarmenselijke en geestelijke groei. Wat daarentegen wezenlijk is voor zijn rijping, kan hij behouden. Dit is wat in de evangelies wordt uitgedrukt met het beeld van het scheiden van het kaf van de verstandelijke en morele stereotypen van het zuivere koren van het geloof.

Als wij onze wijze van christen-zijn willen herzien, is een wezenlijke vraag: ‘Wat is de mis?’ Alleen door die vraag te stellen, zullen wij een begin kunnen maken met het bewust beleven van onze geloofsdimensie. Dat vraagt vóór alles dat wij ons bevrijden van automatismen en clichés. Zij verhinderen ons hoofdrolspelers van de heilsgeschiedenis te zijn, van ‘onze geschiedenis’ met Christus.

De dogmatische constitutie over de Kerk Lumen gentium omschrijft het eucharistisch offer als ‘de oorsprong en het hoogtepunt’ van heel het christelijk leven (nr. 11). Maar hoe vaak is het niet alleen maar een voorschrift geworden waaraan men soms moet voldoen, een vermenigvuldiging van handelingen, een videoclip die wij opnieuw bekijken, telkens als wij behoefte hebben aan een religieus getint schouwspel?

Weten wij bijvoorbeeld nog wat het meest elementaire teken, het kruisteken, wil zeggen? Of kennen wij de waarde nog van onze armzalige schuldbelijdenis ten overstaan van het grote mysterie van de dood van de Heer voor ons? Begrijpen wij de diepe en veelomvattende betekenis van het lezen van de Schriften in het eerste deel van de mis? Of zoeken wij daarin vooral formuletjes om onze eigen probleempjes op te lossen? Zijn wij ons ervan bewust dat in de homilie Gods woord ‘vandaag’ tot ons spreekt? Of wachten wij ongeduldig totdat ze ‘eindelijk’ is afgelopen, omdat anders de mis ‘te lang duurt’? Zijn wij ons ervan bewust hoeveel reflectie en hoeveel conflicten er nodig zijn geweest voor de uitwerking van de geloofsbelijdenis, het Credo, dat zo wezenlijk is voor de Kerk en dat wij vaak verstrooid herhalen, als was het een liedje uit onze kinderjaren? Waarom wordt ‘het gebed van de gelovigen’ eigenlijk gebeden? Wat is de aard ervan in onze relatie tot de universele Kerk en de wereld?

Dit zijn enkele vragen waarop de auteur van dit boek een antwoord wil geven in een toegankelijke taal. Hij wekt onze belangstelling en schudt onze geest wakker, maar wel met juiste definities.

De inzet van dit boek is dat wij onszelf op de juiste wijze moeten voorbereiden op grote en de eenvoudigste daden van ons christelijk leven. Doen wij dat niet, dan verliezen zij iedere betekenis en aantrekkingskracht en wekken in ons desinteresse en onverschilligheid ten aanzien van wat voor ons een mysterie tremendum et fascinans zou moeten zijn, verwarrend en fascinerend. Een mysterie dat steeds moet worden ontdekt en waarnaar steeds moet worden verlangd, van een liefdesrelatie met een partner die niemand minder dan God is.

Van offer naar feest is de Nederlandse uitgave van het boek Dal sacrificio alla festa in de reeks ‘Mosaico della Missione’, verschenen in Italië. De oorspronkelijke uitgave is in het Spaans verschenen, in Paraguay, en is uitgegeven door het Centro de Estudios Redemptor hominis in de reeks ‘Cuadernos de Pastoral’.

Het dialogisch karakter van dit boek komt voort uit het contact met jongeren en volwassenen tot wie Emilio Grasso zich bij zijn pastorale werk in Paraguay heeft gericht.

Het nodigt ons uit om na te denken over ons eigen geloof en ons christelijk leven te verdiepen.

Maria Cristina Forconi

 

 

Emilio Grasso, Van offer naar feest. De structuur van de mis is de structuur van ons leven, Altiora Averbode, 2012, 70 blz.

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

 

Inleiding door Maria Cristina Forconi

8

1. Lex credendi - Lex orandi

11

Begrijpen wat wij doen en horen

14

De voorbereiding

16

2. Inleidende riten

19

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

19

In het teken van het kruis

21

De schuldbelijdenis

24

3. De Liturgie van het Woord

26

De lezingen uit de Bijbel: God spreekt tot de mens

26

De homilie

29

De geloofsbelijdenis: de mens antwoordt God

32

Het gebed van de gelovigen

38

4. De eucharistische Liturgie

41

De gaven

41

Kinderen in de Zoon

44

Het eucharistisch gebed

47

Het Onze Vader

51

De vredeswens

52

Het eucharistisch gastmaal

53

5. Tot slot

56

      Niet alles eindigt met de mis

56

Samenvatting

59